Ημερίδα: "Νέες Τεχνολογίες Ελέγχου και Συντήρησης Διατηρητέων Κτιρίων & Μνημείων" - Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

"Νέες Τεχνολογίες Ελέγχου και Συντήρησης Διατηρητέων Κτιρίων & Μνημείων"

Τετάρτη 08 Ιουνίου2016 & ώρα 15.00-17.00, Συνεδριακό Κέντρο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

15.00-15.10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ)

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός

Welcome

________________________________________________________________________________

15.10-15.40 ROBERTO CIGARINI (Dehumidification Division Responsible – MELLONCELLI)

“Diagnostic Methods of Material Characteristics of Existing and Historical Structures using the system MOBILE LAB”

“Διαγνωστικές μέθοδοι χαρακτηριστικών των υλικών σε Υφιστάμενες και Ιστορικές Κατασκευές με τη χρήση του συστήματος MOBILE LAB"

________________________________________________________________________________

15.40-16.10 FAUSTO ORSATTI (Business Executive – MELLONCELLI)

“TERGOMATIC Dehumidification System for the Elimination of Rising Moisture on Structures”

“Σύστημα Αφύγρανσης TERGOMATIC για την εξάλειψη της ανερχόμενης υγρασίας σε τοιχοποιίες Κατασκευών"

________________________________________________________________________________

16.10-16.40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΜΑΡΙΑΝ (Αρχιτέκτων Μηχανικός, Technical Division Executive – EM4C)

“IBIX CLEANING SYSTEMS: Safe cleaning of Historical Structures and Monuments”

“Συστήματα IBIX CLEANING SYSTEMS: Ασφαλής καθαρισμός Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων”

________________________________________________________________________________

16.40-17.00 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ (Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Ελέγχων)

Discussion - Questions

Συζήτηση - Ερωτήσεις