Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 15:21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τις υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών - ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών - ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α, Οικονομικού Έτους 2018 (ΚΑΕ: 082901).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2016.

Κωδικός CPV : 60000000-8

 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08/10/2018, και ώρα 11.00π.μ

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Δευτέρα 08/10/2018, και ώρα 11.30 π.μ

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr και στο Κεντρικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.