Διαδικασίες Μέτρησης Ικανοποίησης Φοιτητών

Τα απογραφικά δελτία ή  ερωτηματολόγια θα διανέμονται στους φοιτητές μεταξύ 8ης - 10ης εβδομάδας, χωρίς την παρουσία των Εισηγητών.

Εφόσον ο φοιτητής το συμπληρώσει ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, στη συνέχεια καταχωρούνται τα αποτελέσματα σε πληροφοριακό σύστημα για την μετέπειτα επεξεργασία και έκδοση στατιστικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη της ακαδημαϊκής μονάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη συνέχεια, δίδεται από την ακαδημαϊκή μονάδα αντίγραφο στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τα πρωτότυπα έντυπα για το αρχείο της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Ταυτόχρονα, δίνεται στους αρμόδιους εισηγητές έκθεση με τα αποτελέσματα της μέσης τιμής των βαθμολογιών του αντίστοιχου μαθήματος ανά ερώτηση, της μέσης τιμής των βαθμολογιών του τμήματος ανά ερώτηση, καθώς και η τυπική απόκλιση των βαθμολογιών του τμήματος ανά ερώτηση.  Αντίγραφο όλων αυτών κατατίθεται στον Πρόεδρο του Τμήματος, ώστε να συγκληθεί στη συνέχεια Γενική Συνέλευση Τμήματος, με στόχο να προκύψουν αποφάσεις για βελτιωτικές δράσεις.  Η ΜΟΔΙΠ καλεί τα τμήματα κάθε έτος για να εξεταστεί η πορεία εφαρμογής του συστήματος ποιότητας και να αναδειχθούν τα πιθανά προβλήματα, με βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις τους.

 

Πρότυπο ερωτηματολόγιο φοιτητών Προπτυχιακών Σπουδών

Πρότυπο ερωτηματολόγιο φοιτητών Μεταπτυχιακών Σπουδών