Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π

Το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. παρέλαβε στο τέλος του 2015 και θέτει σε λειτουργία την αναβάθμιση του Πληροφοριακού του Συστήματος και νέο υλικό εξοπλισμό (Εξυπηρετητές  και Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας). Με αναβάθμιση του  Πληροφοριακού Συστήματος παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού προς τους φοιτητές - εργαζόμενους και συναλλασσόμενους με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ μέσα από ένα ηλεκτρονικό σημείο τύπου Portal (e-teipir.gr). 

Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στα παρακάτω υποσυστήματα:

1.Φοιτητολόγιο – Διαχείριση Γραμματειών

2.Σπουδαστική Λέσχη

3.Διαχείριση Προσωπικού

4.Οικονομική Διαχείριση και Διαχείριση Παγίων

5.Διαχείριση Προμηθειών

6.Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Ροής Εργασίας 

7.Πληροφοριακό υποσύστημα για την υποβοήθηση του έργου της ΜΟΔΙΠ

Το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.  αποτελεί βασικό διαχειριστικό εργαλείο και αποσκοπεί στην συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από την καταχώρηση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών. 

Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος σε μια τακτική βάση, με κεντρική διαχείριση από τη μονάδα της ΜΟΔΙΠ. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που επιτρέπει την σύνδεση με το γενικότερο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος που παρέχει τη συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου Μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Απογραφικού Δελτίου Εξαμηνιαίου Μαθήματος. Σύντομα θα ολοκληρωθούν οι λειτουργίες που αφορούν στην επεξεργασία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους φοιτητές και στην παραγωγή περιγραφικών στατιστικών για κάθε μάθημα.

Για σύνδεση στο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής στοιχείων Εσωτερικών Εκθέσεων πατήστε ΕΔΩ

Για σύνδεση στο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής Ερευνητικού και Διδακτικού έργου πατήστε ΕΔΩ