ΜΟ.ΔΙ.Π. και Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί το ΑΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα με τις κατευθυντήρες γραμμές του European Qualification Framework. 

Τόσο σε επίπεδο Διοίκησης όσο και στο επίπεδο των Ακαδημαϊκών Μονάδων  οι διαδικασίες και οι διεργασίες  που υλοποιούνται απορρέουν από  τα νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια που έχουν υιοθετηθεί και ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Οργανισμό του Ιδρύματος. 

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται προς διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, καθώς επίσης και στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους. Τέλος, το Ίδρυμα μέσω της ΜΟΔΙΠ φροντίζει για την άμεση δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων (Ετήσιες Απογραφικές, Εσωτερικές και Εξωτερικές Εκθέσεις) μέσω του Συστήματος Διακίνησης εγγράφων αλλά και της σχετικής ιστοσελίδας. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΑΕΙ  ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. οργανώνεται με τρόπο, ώστε η ΜΟΔΙΠ και οι αρμόδιες υπηρεσίες και μονάδες να :

1.Συλλέγουν δεδομένα και παρατηρήσεις από τα απογραφικά δελτία φοιτητών, διδασκόντων 

2.Αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για το τελικό παραδοτέο των Ακαδημαϊκών Μονάδων, των Διοικητικών Υπηρεσιών αλλά και του Ιδρύματος (Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης)

3.Μεριμνούν για την συλλογή των Ετησίων Απογραφικών εκθέσεων και  των Εσωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης

4.Εντοπίζονται τυχόν επιμέρους ή συνολικές ελλείψεις και να γίνονται οι αντίστοιχες βελτιωτικές δράσεις.   

5.Παραλαμβάνουν από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης και να διαχέουν τα αποτελέσματά τους.

6.Μεριμνούν για τη συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων και δεδομένων για τους φοιτητές, καθηγητές το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες, την υλικοτεχνική υποδομή, και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του Ιδρύματος.

7.Κοινοποιούν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν, από τα προηγούμενα στους ενδιαφερόμενους και στη διοίκηση, προκείμενου να αποτελέσουν εργαλεία για τη βελτίωση του παραγόμενου έργου.

Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα μετά την εξέταση να δει το γραπτό του και να ζητήσει διευκρινίσεις από τον διδάσκοντα. Όπως φαίνεται και από τα ερωτηματολόγια των φοιτητών, δεν ανακύπτουν σοβαρά παράπονα ως προς τη διαφάνεια αξιολόγησης. Η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει κάλυψη, κατά περίπτωση, τόσο για τους φοιτητές όσο και για το προσωπικό από μεροληπτικές παρεμβάσεις (π.χ. πρόσβαση φοιτητών με ειδικές ανάγκες, πρόσληψη προσωπικού με ειδικές ανάγκες και χωρίς διακρίσεις, κλπ).

Επιπρόσθετα, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού προβλέπεται η Υπηρεσία Υποστήριξης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή, με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και Καθηγητών ή διοικητικών  υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη συμβολή στη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Η ύπαρξη αυτών των παραπάνω θεσμών έχουν σαν σκοπό: την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία, δυσλεξία ή προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας ή φοιτητών που γενικότερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους, αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Οι φοιτητές έχοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, στη Συνέλευση του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., στις Διευθύνσεις των Σχολών, στις Συνελεύσεις των Τμημάτων και στο Συμβούλιο της Σπουδαστικής Λέσχης συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στη γενικότερη λειτουργία του Ιδρύματος

Συνεπώς  το  Σύστημα Ποιότητας, περιγράφει το ρόλο του φοιτητή δίνοντάς του τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση της λειτουργίας του Ιδρύματος, αφενός μέσω της υποβολής παραπόνων και αφετέρου μέσω της συμμετοχής του σε έρευνες ικανοποίησης με τη χρήση σχετικών ερωτηματολογίων (μαθήματα, πρακτική άσκηση), οι οποίες έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τις απόψεις των φοιτητών, τόσο για τα δυνατά σημεία της λειτουργίας του Ιδρύματος, όσο και τις περιοχές που χρήζουν βελτίωσης. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ιδρύματος ακολουθώντας, πρότυπα (πχ ISO 2001:9008) συντάσσεται έτσι, ώστε να περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας οι οποίες στο τελικό παραδοτέο αναπτύσσονται με τη μορφή διαγραμμάτων ροής και συμπεριλαμβάνουν τυποποιημένα έντυπα, οδηγίες εργασίας και κανονιστικά πλαίσια.

 

Το τελευταίο διάστημα στόχος είναι η ομοιογένεια όλων των εντύπων των γραμματειών και η κωδικοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η έκδοση εγχειριδίου λειτουργίας ακαδημαϊκών μονάδων σε επίπεδο γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης. Στα πλαίσια αυτά, ήδη οργανώθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης και εφαρμογής ISO - 9001, με τελικό στόχο την πλήρη εφαρμογή του.