Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Γιατί είναι αναγκαία η διασφάλιση Ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?

Τα ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθυστερούν συχνά να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ευρύτερης οικονομίας και αδυνατούν να προβλέψουν ή να συμβάλουν στη διαμόρφωση των σταδιοδρομιών του μέλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις χώρες της ΕΕ και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ώστε να παρέχουν στους αποφοίτους δεξιότητες υψηλού επιπέδου, που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά

Με μελέτες της ΕΕ αποδεικνύεται το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν καλύτερη εργασία απ’ ότι τα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Στην Εκπαίδευση είναι έντονη η ανάγκη για εφαρμογή καινοτόμων και νέων μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της εκπαίδευσης και παράλληλα να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών.

Ένας βασικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής της ΕΕ για τον Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης, είναι να αξιοποιηθούν τα οφέλη της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας καθώς και άλλων νέων τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, τη βελτίωση των εμπειριών μάθησης και την υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης. Σε εναρμόνιση του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. με τις πολιτικές εκπαίδευσης της ΕΕ θεωρούμε τη διασφάλιση της ποιότητας αναγκαία και χρήσιμη και έχουμε ενεργοποίησει όλο το δυναμικό του για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.  

Στο Ίδρυμά μας, ποιό γραφείο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα και έχει θεσμοθετηθεί;

 

 Στο κεφάλαιο Α' (άρθρα από 1 έως 13) του νόμου 3374/ΦΕΚ Α 189/2-8-2005 θεσμοθετήθηκε  η Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και καθορίστηκαν οι διαδικασίες, τα όργανα καθώς και τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης.

Στο ίδρυμά μας υπεύθυνη για αυτό είναι η ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Πότε διανέμεται το ερωτηματολόγιο της ΜΟΔΙΠ;

  

Τα απογραφικά δελτία ή  ερωτηματολόγια θα διανέμονται στους φοιτητές μεταξύ 8ης - 10ης εβδομάδας, χωρίς την παρουσία των Εισηγητών

Τί γίνεται στη συνέχεια με τα ερωτηματολόγια;

  

Εφόσον ο φοιτητής το συμπληρώσει ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, στη συνέχεια καταχωρούνται τα αποτελέσματα σε πληροφοριακό σύστημα για την μετέπειτα επεξεργασία και έκδοση στατιστικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη της ακαδημαϊκής μονάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη συνέχεια, δίδεται από την ακαδημαϊκή μονάδα αντίγραφο στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τα πρωτότυπα έντυπα για το αρχείο της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Ταυτόχρονα, δίνεται στους αρμόδιους εισηγητές έκθεση με τα αποτελέσματα της μέσης τιμής των βαθμολογιών του αντίστοιχου μαθήματος ανά ερώτηση, της μέσης τιμής των βαθμολογιών του τμήματος ανά ερώτηση, καθώς και η τυπική απόκλιση των βαθμολογιών του τμήματος ανά ερώτηση.  Αντίγραφο όλων αυτών κατατίθεται στον Πρόεδρο του Τμήματος, ώστε να συγκληθεί στη συνέχεια Γενική Συνέλευση Τμήματος, με στόχο να προκύψουν αποφάσεις για βελτιωτικές δράσεις.  Η ΜΟΔΙΠ καλεί τα τμήματα κάθε έτος για να εξεταστεί η πορεία εφαρμογής του συστήματος ποιότητας και να αναδειχθούν τα πιθανά προβλήματα, με βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις τους.